Tạp chí Xuân 2023 chỉ còn số lượng ít tại Hoa Kỳ, số lượng chuyển về Việt nam đã hết.

Hẹn Quý khách hàng tại Việt Nam trong số kế tiếp.

Xin trân trọng cảm ơn!