Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công

Hôm thứ Ba (25/06), Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.