Thuốc chống loạn thần thế hệ cũ đem lại hy vọng cho bệnh nhân tiểu đường không thể dùng Metformin