10 chế độ ‘đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền’ được bầu vào Ủy ban LHQ