Thành tâm hướng Phật, được bảo hộ biến nguy thành an