10 thành phố trên thế giới mà người ngoại quốc muốn đến làm việc nhất trong năm 2024