150 binh sĩ Vệ binh Quốc gia trở về nhà sau đợt điều động kéo dài ở Trung Đông