17 tiểu bang thúc giục Tối cao Pháp viện xem xét đơn kiện của Texas về bác bỏ kết quả bầu cử