2 quận tại Nevada trở thành quận hợp hiến, không tuân theo chính quyền tiểu bang và liên bang