265 sinh viên ở Cam Túc, Trung Quốc lây nhiễm virus noro