3 tiểu bang sẽ chi trả thêm 400 USD mỗi tuần cho gói trợ cấp thất nghiệp bổ sung