32 quốc gia bao gồm cả EU sẽ hủy bỏ đãi ngộ thương mại đối với Trung Quốc