4 người tham gia hội nghị Đảng Cộng hòa bị nhiễm Covid-19