62 Dân biểu ủng hộ giáo dục về ‘sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản’