620,000 người kêu gọi chấm dứt ‘Sự xâm lược Văn hóa’ của Trung Cộng ở Nam Hàn