Afghanistan: Tổ chức chống Taliban tuyên bố ‘Không ai có thể đánh bại chúng tôi’