Alan Dershowitz: ‘Không có hành vi phạm pháp nào, chấm hết’