Alex Newman: Trường học dạy lịch sử giả dối, xúi giục trẻ em căm thù nước Mỹ