Amazon tuyển dụng 100,000 lao động ở Hoa Kỳ và Canada khi thương mại điện tử gia tăng