Ấn Độ chấp thuận sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 dựa trên DNA đầu tiên trên thế giới