Ấn Độ: Không thể bình thường hóa bang giao với Trung Quốc nếu biên giới còn căng thẳng