Ấn Độ xem xét lại khoảng 50 đề xuất đầu tư từ các công ty Trung Quốc