Ăn trông nồi, ngồi trông hướng: Việc nhỏ, đạo lý sâu xa