Anh Quốc kêu gọi phủ quyết đề nghị gia nhập Hiệp định Thương mại Thái Bình Dương của Trung Quốc