Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thừa nhận hàng ngày chỉ có thể dùng tiền mặt