Bắc Giang đề nghị Chính phủ Việt Nam hỗ trợ tiêu thụ nông sản