Bắc Kinh đề ra kế hoạch 4 điểm để khôi phục bang giao Trung-Úc