Bắc Kinh nói hợp tác Trung-Mỹ về vấn đề Afghanistan phụ thuộc vào ‘thái độ của Hoa Thịnh Đốn đối với Trung Quốc’