Bắc Kinh sử dụng nhiều loại chiến thuật để đẩy mạnh sử dụng vaccine COVID-19 nội địa