Bậc quân tử bần hàn nhưng cốt cách thanh cao, dẫu cùng đường vẫn không thoái chí