Bài toán tự lực về quặng sắt của Trung Quốc còn nan giải dù nhiều năm khai thác