Ban biên tập The Epoch Times lên án sự kiểm duyệt của Twitter và cảm ơn những người ủng hộ