Bạn cần cải thiện trí tuệ cảm xúc của mình nếu thường xuyên nói bất kỳ nhóm từ nào trong bảy nhóm từ này