Bản cập nhật chính sách ngoại giao của UK cho thấy Trung Quốc cộng sản đặt ra ‘thách thức mang tính thời đại’