Bản tin TG 25/08: Taliban hành quyết thường dân, tuyển trẻ em làm binh lính