Bằng chứng tiết lộ quân đội đã hợp tác với phòng thí nghiệm ở thành phố bắt nguồn đại dịch COVID-19