Báo cáo cho thấy, số người Mỹ sống dựa vào tiền lương tăng 7%