Báo cáo: ĐCSTQ đào tạo nhà độc tài ở các nước đang phát triển qua chương trình ‘đào tạo kinh doanh’

Báo cáo phát hiện ĐCSTQ đã tài trợ và tổ chức 795 hạng mục đào tạo trực tuyến dành cho cho các quan chức chính phủ ở các quốc gia đang phát triển trong năm 2021 và 2022.