Báo cáo mới tiết lộ giá trị ròng thực sự của ông Trump

Theo Bloomberg Billionaires Index, câu trả lời có thể làm quý vị ngạc nhiên.