Báo cáo pháp y: Phần mềm Dominion được thiết kế có chủ đích để tác động đến kết quả bầu cử