Báo cáo vạch trần bộ công cụ của Bắc Kinh nhằm xuất cảng câu chuyện độc tài