Báo cáo: Văn phòng Luật sư quận Manhattan gửi trát đòi cơ quan thuế hầu tòa