Bão Saola giật trên cấp 17, trở thành cơn bão số 3 ở Biển Đông