Bảo vật của Donald Trump – Vị tổng thống không thể bị mua chuộc