Bảo vệ lưới điện khỏi sự cố cúp điện và chủ nghĩa cộng sản