Bầu cử Mỹ: Một số bang quan trọng đã bắt đầu bỏ phiếu sớm