Bầu cử ở Anh quốc: Các đảng phái cam kết gì về vấn đề Trung Quốc?

Đảng Tory tuyên bố sẽ xem Trung Quốc là một mối đe dọa hàng đầu trong Dự án Ghi danh Ảnh hưởng Ngoại quốc, trong khi Đảng Lao Động hứa hẹn ‘một phương pháp lâu dài và mang tính chiến lược.’