Bầu trời Bắc Kinh xuất hiện dị tượng 3 mặt trời chiếu sáng trong 2 giờ