Bên trong nhà tù Tín Dương, Trung Quốc: Lạm dụng và cưỡng bức lao động