‘Bị cáo Thiên Hà không theo phương pháp của Pháp Luân Công’